Meteoroloji Genel Müdürlüğüne Duyulan Güven – Ekim 2019

  • Araştırmaya katılanların %6,7’si Meteoroloji Genel Müdürlüğüne «kesinlikle güvendiğini», %51’i «güvendiğini», %15,3’ü «ne güvendiğini ne güvenmediğini», %23,4’ü «güvenmediğini», %2,4’ü «kesinlikle güvenmediğini» belirtirken %0,7’si «güvenip güvenmediğini bilmediğini» belirtmiş %0,5’i cevap vermemiştir.
  • Bu soruya cevap verme oranı %98,8’dir.
Meteoroloji Genel Müdürlüğüne
ne derece güveniyorsunuz?
Frekans Yüzde Geçerli
Yüzde
Kesinlikle güvenmiyorum 36 %2,4 %2,4
Güvenmiyorum 351 %23,4 %23,7
Ne güveniyorum ne de güvenmiyorum 229 %15,3 %15,4
Güveniyorum 765 %51,0 %51,7
Kesinlikle güveniyorum 100 %6,7 %6,8
Geçerli Toplam 1481 %98,8 %100,0
Bilmiyor/Fikri yok 11 %0,7  
Cevap yok 8 %0,5
Geçersiz Toplam 19 %1,2
Genel Toplam 1500 %100,0
Ortalama 1481 3,37
  • Soruya cevap verenlerin %6,8’i Meteoroloji Genel Müdürlüğüne «kesinlikle güvendiğini», %51,7’si «güvendiğini», %15,4’ü «ne güvendiğini ne güvenmediğini», %23,7’si «güvenmediğini», %2,4’ü «kesinlikle güvenmediğini» belirtmiştir. Toplamda Meteoroloji Genel Müdürlüğüne «güvendiğini» belirtenlerin oranı %58,5 «güvenmediğini» belirtenlerin oranı %26,1’dir. Meteoroloji Genel Müdürlüğüne ortalama güven puanı 1 ile 5 arasında 3,37’dir.
Meteoroloji
Genel
Müdürlüğüne
güvenip
güvenmediğinizi
söyler misiniz?AK
Parti
Seçmeni
CHP
Seçmeni
HDP
Seçmeni
MHP
SeçmeniİYİ
Parti
SeçmeniDiğer
Parti
Seçmeni

Toplam
Güveniyor%90,1%21,2%27,9%80,6%30,1%56,5%57,7
Ne güveniyor
ne güvenmiyor
%8,0%32,5%11,9%7,3%16,9%10,9%15,3
Güvenmiyor%1,1%45,4%57,7%12,1%50,7%32,6%25,8
Bilmiyor/
Fikri yok
%0,7%0,4%1,7   %0,7
Cevap yok%0,2%0,5%0,8 %2,4 %0,5
Toplam%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0
  • AK Parti seçmeninin %90,1’i, CHP seçmeninin %21,2’si, MHP seçmeninin %80,6’sı, HDP seçmeninin %27,9’u, İYİ Parti seçmeninin %30,1’i, diğer partilerin seçmelerinin %56,5’i, Meteoroloji Genel Müdürlüğüne «güvendiğini» belirtmiştir.
  • AK Parti seçmeninin %8’i, CHP seçmeninin %32,5’i, MHP seçmeninin %7,3’ü, HDP seçmeninin %11,9’u, İYİ Parti seçmeninin %16,9’u, diğer partilerin seçmelerinin %10,9’u, Meteoroloji Genel Müdürlüğüne «ne güvendiğini ne güvenmediğini» belirtmiştir.
  • AK Parti seçmeninin %1,1’i, CHP seçmeninin %45,4’ü, MHP seçmeninin %12,1’i, HDP seçmeninin %57,7’si, İYİ Parti seçmeninin %50,7’si, diğer partilerin seçmelerinin %32,6’sı, Meteoroloji Genel Müdürlüğüne «güvenmediğini» belirtmiştir.
  • AK Parti seçmeninin %0,7’si, CHP seçmeninin %0,4’ü, HDP seçmeninin %1,7’si, Meteoroloji Genel Müdürlüğüne «güvenip güvenmediğini bilmediğini» belirtmiştir.
  • AK Parti seçmeninin %0,2’si, CHP seçmeninin %0,5’i, HDP seçmeninin %0,8’i, İYİ Parti seçmeninin %2,4’ü, «Meteoroloji Genel Müdürlüğüne güvenip güvenmediğinizi söyler misiniz?» sorusuna cevap vermemiştir.

Kaynak: Konsensus, Türkiye Gündemi Araştırması, Sayı:45, Ekim – 2019